දරුවාගේ අකුරු ලිවීමේ සංවර්ධන අවධීන් තේරුම් ගනිමු.

* Pincer Grasp (10 months) Pincer grasp ලෙස හඳුන්වන්නේ ළදරුවකු තම දබර ඇඟිල්ල සහ මහපට ඇඟිල්ල ආධාරයෙන් යමක් ඇල්ලීමට ඇති හැකියාවයි. මෙම ග්‍රහණ හැකියාව දරුවා ලබා ගැනීමට තවත් වර්ධන අවධි පසු කළ යුතුය. ළදරුවෙකුට ග්‍රහණ රටා වර්ධනය වීමට පටන් ගත් […]