රු0.00

This toddler activity bundle includes 10 interactive activities for toddlers. Not only toddlers, these activities can be done with all the preschool aged children. Activity guidance also included.

Join with our FB Group to see more activities and worksheets;

https://www.facebook.com/groups/2700986303465479/?ref=share

Description

This activity bundle includes 10 interactive activities for toddlers. Not only toddlers, these activities can be done with all the preschool aged children.

Activity guidance also included.

This is a sample bundle of our toddler activity book. Our toddler activity book has 120 interactive  activities which can be given to preschool children. You can refer the toddler activity book description to see all the activities included in the book.

Join with our FB Group to see more activities and worksheets; https://www.facebook.com/groups/2700986303465479/?ref=share

මෙම ක්‍රියාකාරකම් වැඩපත් ගොනුවේ පෙරපාසල් දරුවන් සඳහා ක්‍රියාකාරකම් කල හැකි ක්‍රියාකාරකම් 10 ක් ඇතුළත් වේ. ක්‍රියාකාරකම් මඟ පෙන්වීම ද ඇතුළත් ය.

මෙම වැඩපත් අපගේ toddler activity book එකේ ඇති ක්‍රියාකාරකම් 120 න් පිටු 10ක් පමණි. එම පොතේ අන්තර්ගත දේවල් බලාගැනීමට එම පොත යටතේ ඇති විස්තරය කියවන්න.

පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධන අත්වැල Group එකට සම්බන්ධ වී මෙවැනි ක්‍රියාකාරකම් සහ ළමයින්ගේ පූර්ව ළමාවිය සංවර්ධනයට අවශ්‍ය දැනුම එකතු කර ගන්න.

https://www.facebook.com/groups/2700986303465479/?ref=share

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *